^

Program financirani s strani ARRS

Raziskovalni program je financirani s strani ARRS (Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije).

 

^

Opis

Raziskave novih tehnologij in spremljevalnih aktivnosti na področju fotovoltaike kot enemu najperspektivnejših obnovljivih virov električne energije so izrednega pomena za trajnostni razvoj energetike, ki bo predpogoj za trajnostni gospodarski razvoj Slovenije in Evrope v celoti.

Fotovoltaika je postala v svetovnem merilu energetski gospodarski sektor, ki v zadnjih desetih letih v povprečju raste s 40% letno stopnjo. Zametki slovenske fotovoltaične industrije (BISOL d.o.o. – proizvodnja kristalnih silicijevih PV modulov, Trimo d.d. – integracija tankoplastnih PV modulov v strešne in fasadne elemente, ETI Elektroelement d.d. – proizvodnja zaščitnih gradnikov, in kopica inženiring podjetij) uvajajo nove tehnologije v proizvodne obrate in z optimizmom napovedujejo nove domače proizvode in soritve, ki bodo namenjeni predvsem izvozu na globalne svetovne trge.

Raziskovalni program "Fotovoltaika in elektronika" izkazuje kakovosten znanstveni nivo, primerljiv z drugimi evropsko in svetovno uveljavljenimi tujimi skupinami na področju fotovoltaike, kar se odraža v mednarodni vpetosti skupine preko evropskih in bilateralnih projektov ter vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah. Člani raziskovalnega programa smo v 2010 svoje dosežke predstavljali na kakovostnih specializiranih mednarodnih konferencah in z objavami v člankih mednarodno priznanih publikacij prispevali k razvoju fotovoltaičnih znanosti v širšem svetovnem merilu.

Poudarek dajemo raziskavam novih rešitev k izboljšanju učinkovitosti pretvorbe in reševanju problemov pri načrtovanju struktur, pri iskanju boljših tehnoloških rešitev in optimizaciji zgradb sončnih celic ter drugih optoelektronskih pretvornikov. Pri raziskavah razvijamo napredne numerične modele in simulacijska orodja za analizo optičnih in optoelektronskih lastnosti v večplastnih strukturah.

Poleg temeljnih raziskav smo vedno bolj vpeti v aplikativne raziskave in razvoj novih tehnologij in produktov s področja fotovoltaike in elektronike za gospodarske subjekte doma in po svetu. Naš doprinos k razvoju znanosti dokazujemo tudi z naraščajočim številom vabljenih predavanj na specializiranih mednarodnih konferencah in po drugih visokošolskih inštitucijah doma in v tujini.

Energetska problematika je do sedaj in zagotovo bo tudi v bodoče pomembno krojila usodo ekonomskega razvoja Slovenije. Zaloge konvencionalnih energetskih virov kopnijo, dodaten problem v 21. stoletju pa je tudi onesnaževanje okolja in z njim povezane klimatske spremembe. Energetska neodvisnost držav na makro nivoju in samostojnih naselij ali hiš na mikro nivoju bo pomembno posegla v družbenoekonomski sistem. Tudi v Sloveniji bo problem zanesljive, učinkovite in predvsem trajnostne ekološko naravnane energetske oskrbe postal pomemben dejavnik razvoja.

Raziskovalni program "Fotovoltaika in elektronika" je za Slovenijo pomemben z več strateških in trajnostnih vidikov:

  • uvajanje ekološko naravnanih energetskih virov,
  • prispevki k novim rešitvam polprevodniških struktur fotonapetostnih pretvornikov,
  • razvoj fotonapetostnih naprav, primernih za specifično slovenske potrebe uporabe,
  • uveljavljanje slovenskega raziskovalnega programa v mednarodnem prostoru,
  • sodelovanje programa s sorodnimi raziskovalnimi skupinami drugod po svetu,
  • sodelovanje s raziskovalnimi programi iz drugih JRO in izmenjava izkušenj in znanj na interdisciplinarnih segmentih,
  • formiranje usposobljenih raziskovalnih kadrov za široko področje znanosti in tehnologije,
  • prenos znanj v nov gospodarski sektor in usposabljanje kadrov za nova delovna mesta v trajnostni energetiki,
  • realizacija ekološko naravnane strategije R Slovenije z uvajanjem alternativnih virov energije za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Našo mednarodno vpetost smo v 2010 intenzivirali predvsem v evropskem prostoru tako na projektih kot tudi v direktnih kontaktih in s tem prispevali k utrjevanju slovenske znanosti v evropski in svetovni raziskovalni sferi.

Kontinuirano delovanje našega programa kot največje raziskovalne skupine s področja fotovoltaike je odločilnega pomena za razvoj fotovoltaike kot stroke in za razvoj fotovoltaične inženirske prakse v Sloveniji.