^

Obvestila

Vsa aktualna obvestila so objavljena v spletni učilnici.

Predavatelj: izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek

^

O predmetu

Cilj predmeta je usvojiti osnovne definicije in koncepte, se seznaniti z obeti in smermi razvoja ter raziskav na področju nanoelektronike in spoznati osnovne karakteristike že raziskanih struktur, elementov in sistemov.

^

Vsebina

Definicija nanoelektronike in nanotehnologij. Obeti na področju nanoznanosti. Pregled postopkov izdelave nanostruktur. Oblikovanje od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Skaliranje in lastnosti klasičnih elementov pri mejnih dimenzijah. Samosestavljanje. Molekularna in nanoelektronika. Novi modeli stikal in pomnilnikov. Arhitektura nanoelektronskih vezij. Arhitektura nanoračunalnikov. Magnetne, optične in elektronske lastnosti nanodelcev. Nanoprevodniki. Transportne lastnosti polprevodniških nanostruktur. Nanoelementi. Enoelektronski elementi. Spintronika. Polimerna elektronika. Organski aktivni in pasivni elementi in vezja. Nanofotonika. Kvantne pike in kvantne žice. Ogljikove nanocevke in nanožice. Zgradba in lastnosti ogljikovih nanocevk. Elektronske, optoelektronske, magnetne, kemijske in termoelektrične lastnosti ogljikovih nanocevk. Elektronski elementi in vezja na osnovi nanocevk. Kemijski in biološki nanosenzorji. Nano in mikronaprave. Modeliranje in simulacija kvantnih in nano sistemov.

^

Gradiva in literatura

Literatura

  • William A. Goddard, Donald W. Brenner, Sergey Edward Lyshevski, Gerald J. Iafrate, Nanoscience, Engineering, and Technology, CRC Press LLC, 2003.
  • Paul Harrison, Quantum Wells, Wires and Dots, Theoretical and Computational Physics of  Semiconductor Nanostructures, John Wiley & Sons, Ltd, 2005.
  • Edward L. Wolf, Nanophysics and Nanotechnology, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004.
  • M. Meyyappan, Carbon Nanotubes, Science and Applications, CRC Press LLC, 2005.
  • George W. Hanson, Fundamentals of  Nanoelectronics, Pearson Prentice Hall, 2008.
  • F. Smole, Nanoelektronika, skripta v pripravi.

 

Zanimive animacije, videoposnetki, spletne strani itd.

 

Študijsko gradivo

Vso aktualno študijsko gradivo je zbrano v spletni učilnici.

^

Vaje

asistent: Benjamin Lipovšek

Vaje se izvajajo vsak teden po urniku v študentskem Laboratoriju za polprevodniško elektroniko (LPE - klet nove stavbe, desno po stopnicah in nato levo). Namen vaj je utrjevanje snovi ter priprava na pisni izpit.

^

Izpiti

Pogoji in prijave na izpit

Pregled razpisanih izpitnih rokov in prijave na pisne in ustne izpite se izvajajo neposredno preko študijskega informacijskega sistema.

  • Pogoj za pisni izpit: Opravljena seminarska naloga
  • Pogoj za ustni izpit: Pozitivno ocenjen pisni izpit

 

Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu

  • Uradni list z enačbami (na voljo je v spletni učilnici)
  • Namenski kalkulator (mobilni telefoni in tablice niso dovoljeni)